Algemene Voorwaarden - Optimaliseer.NL

Het is hedendaags belangrijk om goede Algemene Voorwaarden te hebben, en onze voorwaarden staan hieronder vermeld. Het is niet toegestaan deze te kopieeren, te publiceren of op andere manier te verspreiden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn ontwikkeld door ICTrecht.

Algemene Voorwaarden Optimaliseer-NL Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities
l 1.1. Optimaliseer.nl: Optimaliseer.nl, in Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24183294 te Rotterdam, en is een onverbrekelijke dochter van Randware Webdesign. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Optimaliseer.nl een overeenkomst heeft afgesloten. 1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. Tevens worden alle gedragsregels van de grote zoekmachines zoals Google, Yahoo, Live, MSN, Ilse, Lycos, AOL, Overture en vele andere zoekmachines te alle tijden gerespecteerd en nimmer overtreden.(zoals Logaritme wijzigingen).
Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Optimaliseer.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Optimaliseer.nl alleen bindend indien en voor zover deze door Optimaliseer.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 2.3. Optimaliseer.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
Artikel 3. Verplichtingen Optimaliseer.nl
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Optimaliseer.nl dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 3.2. Optimaliseer.nl spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Optimaliseer.nl zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten. 3.3. Optimaliseer.nl spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever stelt Optimaliseer.nl steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer. 4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Optimaliseer.nl het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe. 4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Optimaliseer.nl, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Optimaliseer.nl zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. 4.4. Opdrachtgever vrijwaart Optimaliseer.nl van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke. 4.5. Opdrachtgever is verplicht een kopie van het legitimatiebewijs, van de vertegenwoordigingsbevoegde, aan Optimaliseer.nl te verstrekken. Optimaliseer.nl heeft hierdoor de mogelijkheid te controleren of Opdrachtgever de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt. 4.6. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette. 4.7. Zonder toestemming van Optimaliseer.nl is het Opdrachtgever verboden de door Optimaliseer.nl verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. 4.8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever. 4.9. Optimaliseer.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Optimaliseer.nl niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. 4.10. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Optimaliseer.nl en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Optimaliseer.nl mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren. 4.11. Het door Opdrachtgever aan Optimaliseer.nl geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Optimaliseer.nl en Opdrachtgever. 4.12. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Optimaliseer.nl, dat al het door Opdrachtgever aan Optimaliseer.nl verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Optimaliseer.nl te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
Artikel 5. Offertes
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Optimaliseer.nl het recht de prijzen hierover aan te passen. 5.3. Offertes van Optimaliseer.nl zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
Artikel 6. Prijzen
6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Optimaliseer.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Artikel 7. Levertijd
7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Optimaliseer.nl wordt ontvangen. 7.2. Door Optimaliseer.nl opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 8. Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever. 8.2. Indien Optimaliseer.nl, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Optimaliseer.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Optimaliseer.nl of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopie�n vervaardigen. 9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. 9.3. Het is Optimaliseer.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Optimaliseer.nl door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur
10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Optimaliseer.nl zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat. 10.2. Optimaliseer.nl is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. 10.3. Onverminderd het bepaalde in
Artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. 10.4. Optimaliseer.nl heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.
Artikel 11. Gebruiksrechten
11.1. Onverminderd het bepaalde in
Artikel 9 verleent Optimaliseer.nl Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren. 11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de advisering welke door Optimaliseer.nl is verstrekt door mail of andere drager in welke vorm dan te publiceren, te verkopen, te verhuren, te sublicenti�ren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de gegevens uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 11.3. De broncode van de programmatuur of de adviezen en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen
12.1. Indien is overeengekomen, dat Optimaliseer.nl voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit
Artikel bepaalde. 12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Optimaliseer.nl vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Optimaliseer.nl, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Optimaliseer.nl tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Optimaliseer.nl geen bemiddeling heeft verleend.
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Optimaliseer.nl. 13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Optimaliseer.nl niet nakomt is Optimaliseer.nl zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Optimaliseer.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
Artikel 14. Betalingsvoorwaarden
14.1. Opdrachtgever dient de door Optimaliseer.nl uitgeschreven facturen via digitale overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de factuur, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 28 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. 14.2. Alle door Optimaliseer.nl uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. 14.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 14.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surs�ance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 14.5. In bovenstaande gevallen heeft Optimaliseer.nl voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te be�indigen of op te schorten, onverminderd het recht van Optimaliseer.nl vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1. Optimaliseer.nl aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit
Artikel blijkt. 15.2. De totale aansprakelijkheid van Optimaliseer.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro. 15.3. Aansprakelijkheid van Optimaliseer.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 15.4. Buiten de in
Artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Optimaliseer.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in
Artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Optimaliseer.nl. 15.5. De aansprakelijkheid van Optimaliseer.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Optimaliseer.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Optimaliseer.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Optimaliseer.nl in staat is adequaat te reageren. 15.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Optimaliseer.nl meldt. 15.7. Opdrachtgever vrijwaart Optimaliseer.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Optimaliseer.nl geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.
Artikel 16. Overmacht
16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Optimaliseer.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Optimaliseer.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden be�indigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 17. Duur en beeindiging
17.1. De overeenkomst voor optimalisatie diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van 6 maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging niet stilzwijgend verlengd !. 17.2. Alle overeenkomsten voor (web)applicaties of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen. 17.3. De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand. 17.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Optimaliseer.nl het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Optimaliseer.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. 18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door een (1) der partijen als zodanig is aangeduid.
Artikel 19. Personeel
19.1. Opdrachtgever zal werknemers van Optimaliseer.nl die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden. 19.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Optimaliseer.nl voortduurt, alsmede een (1) jaar na afloop daarvan, werknemers van Optimaliseer.nl in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Optimaliseer.nl. Onder werknemers van Optimaliseer.nl worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Optimaliseer.nl of van een (1) van de aan Optimaliseer.nl gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Optimaliseer.nl of van een (1) van de aan Optimaliseer.nl gelieerde ondernemingen waren.
Artikel 20. Wijzigingen AV 20.1. Optimaliseer.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 20.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Optimaliseer.nl of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 20.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
Artikel 21. Reclame
21.1. Bij gebreke van verplichtingen van Optimaliseer.nl dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Optimaliseer.nl. 21.2. Indien Optimaliseer.nl de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed. 21.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst. 21.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.
Artikel 22. Slotbepalingen 22.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 22.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst. 22.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 22.4. Parti�le nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 22.5 Offerte en geldigheid:
Iedere uitgebrachte offerte heeft een geldigheid van maximaal 7 dagen na dagtekening. Eventueel verstrekte prijslijsten en/of overzichten zijn maximaal 60 dagen na dagtekening tot opdracht te maken, na het verlopen van dit termijn dient de Opdrachtgever om een update van de prijslijst te verzoeken. Contact gegevens: Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Online advies

Direct antwoord nodig???
Klik dan op LiveSupport. Indien een van ons online is wordt er direct een online chat-sessie gestart. U kunt dan uw vraag stellen en u krijgt hier indien mogelijk direct antwoord op. Makkelijker kunnen we het niet maken, sneller antwoord krijgen wel!

Interesse, iets meer weten?
Neem vrijblijvend contact op.